MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

mlkm.jpg

JAVNI RAZPIS »ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU«

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (http://eu-skladi.si/). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 Mladinski center Idrija je v okviru razpisa pridobil sredstva za 2 zaposlitvi.

 

PLAKAT Za spletno stran 2019 1

PLAKAT Za spletno stran 2019 2

PLAKAT Za spletno stran 2019 3

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2