MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

E-KOLOško KOLOvratenje

V decembru načrtujemo tudi izvajanje projekta E-KOLOško KOLOvratenje.

S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo v MC Idrija znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). Nova storitev bo namenjena splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Idrija z okolico je umeščena v predalpski svet, za katerega je značilna poseljenost po težje dostopnem hribovju. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti, zato je kot tak idealna rešitev za enodnevne izlete iz mesta na hribovito podeželje in nazaj.

Cilji in rezultati projekta:

• Razviti novo celostno turistično storitev s poudarkom na trajnostni in ekološko naravnani dejavnosti in ozaveščanjem o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine: v sodelovanju s partnerji bomo razvili tri trase, ki bodo vključevale pet enot naravne in kulturne dediščine, podrobno predstavljene v tiskani brošuri.
• V aktivnosti operacije vključiti splošno javnost predvsem pa predstavnike iz ranljivih skupin: mlade, ki jih zanima razvoj zelenega turizma in starejše osebe nad 65. let, ki jim električna kolesa omogočijo alternativo za obisk težje dostopnih naselij.
• Izvajati aktivnosti, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju novih delovnih mest: izvesti izobraževanje s predstavitvijo že obstoječega modela izposoje električnih koles na podeželju in omogočiti individualno svetovanje na temo registracije dejavnosti lokalnim ponudnikom.
• Ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja raznovrstne dediščine območja: štiri predstavitve projekta na večjih javnih prireditvah v Idriji, podkrepljene s spletno promocijo preko spletne strani Hostla Idrija in socialnih omrežij o odgovorni uporabi električnih koles v naravi in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vključenih enot kulturne in naravne dediščine.
• Aktivnosti izvajati v naseljih z vključevanjem lokalnih ponudnikov turističnih storitev: aktivnosti operacije bodo vključevale pet naselij, kjer bodo udeleženci pilotne izvedbe prišli v stik z tržno ponudbo podeželja, lokalni ponudniki pa bodo pri tem dobili povratne informacije o možnostih trženja lastnih izdelkov.

 

Aktivnosti projekta:

A1: PRIPRAVA PLANA DELA IN NAKUP OPREME: December 2019 – Maj 2020
• Oblikovanje delovne skupine in ocena trenutnega ocena stanja
• Priprava in načrtovanje aktivnosti
• Priprava vsebin za brošuro
• Nakup koles in opreme
• Predstavitev projekta javnosti (1)

A2: PILOTNA IZVEDBA: Junij 2020 – Oktober 2020
• Izvedba testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov (9 tur, 9 delavnic skozi 5 naselij)
• Izobraževanje na temo električnega kolesarstva in trženja (1)
• Predstavitev projekta javnosti na javnih prireditvah (3)

A3: EVALVACIJA PILOTNE IZVEDBE IN NADGRADNJA PONUDBE: November 2020 – Maj 2021
• Izvedba evalvacije operacije
• Zapis smernic za nadaljnji razvoj (1)

A4: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROJEKTA: Januar 2021 – Maj 2021
• Tiskanje brošure v slovenskem in tujem jeziku (1)
• Spletna promocija na socialnih omrežjih (10 objav)
• Spletna brošura na strani Hostla Idrija (1)

A5: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA: December 2019 – Maj 2021
• Projektno in finančno vodenje operacije

Partnerji v projektu:

 Logo e kolo

 

Trajanje projekta: December 2019 — maj 2021

Vrednost operacije:  37.114,29 EUR

logo pirh

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Zveza društev Mladinski center Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

MC Mobil

Z novim letom bomo začeli z novimi izzivi, in sicer tudi z izvajanjem projekta MC Mobil. 

S projektom MC Mobil želimo vzpostaviti mobilen mladinski center, ki bo v prvi vrsti nudil infrastrukturo za izvajanje mladinskih aktivnosti, poleg tega pa tudi usposobljene mladinske delavce in prostovoljce, ki bodo skrbeli za vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti. Mobilen mladinski center – MC Mobil se bo za določeno časovno obdobje ustavil v eni izmed lokalnih skupnosti v občini Idrija oz. na lokaciji kjer se mladi pogosto zadržujejo.

MC Mobil bodo v celoti oblikovali in vzpostavili posamezniki iz ranljivih skupin ob pomoči mentorjev. Konkretno to pomeni, da bo Mladinski center Idrija kupil kombi, katerega notranjost bodo mladi opremili v prvi aktivnosti operacije. Mladi bodo preko različnih aktivnosti načrtovali in izdelali opremo (npr. omaro za shranjevanje opreme, klop, mizo, oglasno tablo, prostor za shranjevanje pripomočkov za izvajanje aktivnosti …) MC Mobila – kombija. 

Nadgradnjo uporabe MC Mobila (opremljenega kombija) bo predstavljalo izobraževanje mladinskih delavcev / prostovoljcev in priprava aktivnosti za izvajanje uličnega mladinskega dela, s pomočjo katerega bo MC Mobil zagotovil trajnost izvajanja aktivnosti. S takim načinom dela bomo vzpostavljali stik tudi z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, ki niso organizirani v formalne skupine, obenem pa so kot skupina/posamezniki izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša. Prav preko uličnega mladinskega dela, predvsem z metodami neformalnega izobraževanja in s poudarkom na participativnem načinu dela, pomagamo h krepitvi različnih lokalnih skupnosti in vključevanju ranljivih skupin.

Aktivnosti na operaciji:
- A1: priprava MC Mobila (izvedba 5-ih aktivnosti, preko katerih bodo mladi načrtovali in izdelali / kupili notranjo opremo kombija; priprava projektnega načrta dela; izvedba natečaja za ime predelanega kombita (MC Mobila); promocija MC Mobila)
- A2: pilotna izvedba (preizkus opremljenega MC Mobila med prebivalci v lokalni skupnosti; izvedba evalvacije in dopolnitev manjkajoče opreme, v kolikor se izkaže za potrebno;)
- A3: izvedba izobraževanja za izvajanje uličnega mladinskega dela (oblikovanje skupine prostovoljcev / mladinskih delavcev, ki jih zanima ulično mladinsko delo; priprava in izvedba izobraževanj na temo uličnega mladinskega dela (pristopi, namen, cilji, aktivnosti); priprava nabora aktivnosti, ki bi se izvajale s pomočjo MC Mobila)
- A4: pilotna izvedba z nadgradnjo uličnega mladinskega dela (gostovanje z MC Mobilom in izvedba aktivnosti v Idriji, Godoviču, Črnem Vrhu, Kanomlji in na Vojskem;)
- A5: evalvacija, zaključek in priprava smernic nadaljnjega dela (zaključna evalvacija operacije; izvedba zaključnega dogodka; priprava smernic nadaljnjega dela)
- A6: vodenje in koordinacija projekta (projektno in finančno načrtovanje s strani vodilnega partnerja)
- A7: komunikacija in informiranje (skrb za promocijo in uspešno komuniciranje – interno in eksterno)

Cilji in rezultati

Nuditi oporo in pomoč ranljivim skupinam pri vključevanju na aktivnosti.

  • Izveden cikel izobraževalnih aktivnosti na temo uličnega mladinskega dela.

Preko sodelovanja na aktivnostih, skupaj z udeleženci, uresničiti njihove ideje ter raziskati možnosti za (so)kreiranje zaposlitve in vzpostavljanja skupnosti ter ozavestiti in okrepiti zaposlitvene kompetence posameznikov iz ranljivih skupin.

  • Izvedba 5-ih aktivnostih, preko katerih bodo mladi načrtovali in opremili MC Mobil. Delavnice so namenjene spodbujanju podjetniškega načina razmišljanja, predstavitvi socialnega podjetništva, projektnemu načrtovanju in razvijanju lastne ideje.
  • Pripravljen nabor aktivnosti v okviru MC Mobila.

Vključevanje otrok, mladostnikov, žensk in starejših v družbeno in socialno življenje.

  • Vključenih 20 mladih na aktivnosti operacije.

Predstavitev in izvedba aktivnosti s pomočjo MC Mobila v različnih skupnostih v občini Idriji in Cerkno.

  • Gostovanje MC Mobila v vsaj 5-ih različnih naseljih (v Idriji, Godoviču, Črnem Vrhu, Kanomlji in na Vojskem;).
  • Pripravljenih 5 člankov o gostovanju MC Mobila v lokalnem okolju s predstavitvijo njihovih lokalnih produktov in storitev z namenom spodbujanja ponudbe in uporabe lokalnega.

Opolnomočiti mladinske delavce in prostovoljce z znanjem o uličnem mladinskem delu in pomenu neformalnega izobraževanja.

  • Oblikovana skupina izobraženih prostovoljcev (mladih), ki bo skrbela za izvajanje aktivnosti v okviru MC Mobila. Vsaj 5 mladih, ki se bodo srečevali na skupnih srečanjih – vsaj 30.

Preko promocijskih aktivnosti ozavestiti širšo lokalno skupnost in mednarodne mladinske organizacije o pomenu uličnega mladinskega dela in prostovoljstva.

  • Informiranje in komuniciranje z javnostjo projekta (10 prispevkov na socialnih omrežjih).
  • Predstavitev projekta na 3 mladinskih izmenjavah v okviru mednarodnega mladinskega dela v Idriji.

Partnerji v projektu:

Logotipi Mc mobil

Trajanje projekta: Januar 2020 — junij 2022

Vrednost operacije: 38.159,51 EUR

logo pirh

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Zveza društev Mladinski center Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)

V letu 2020 načrtujemo tudi sodelovanje v projektu Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II).

V Občini Idrija je zaščitenih 7 rudarskih hiš, 8 stanovanjskih blokov, celovita rudarska ulica na Rudarski ulici ter mestno središče. Poleg individualno zaščitenih je ohranjenih ter v različnih stanjih vzdrževanih okrog 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so v dobršni meri predelani in dograjeni, s čimer so lastniki izboljšali sicer bivanjske razmere, s tem pa premična in nesnovna dediščina (stavbarstvo, veščine gradnje objektov, stanovanjska/bivalna kultura, gojenje vrtnin, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje ter literarna ustvarjalnost) izginja in je vedno manj prisotna v zavesti lastnikov, lokalnega prebivalstva in turistov.

V sodelovanju z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji želimo predlagano operacijo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine.

Rezultati projekta:
Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
Oblikovali in izvajali turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
Izdali 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
Pripravili krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
Vzpostavili »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
Izvajali arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Cilji projekta:
Popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja
Vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije
Spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom
Vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine
Promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije
Dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti
Povezati deležnike na področju rudarskih hiš

Aktivnosti projekta:
A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. Stoletja
A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš
A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste
A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši
A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4
A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine
A7: Komuniciranje in informiranje
A8: Vodenje in koordinacija projekta

Partnerji v projektu:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR

logoti financerjev page 0001

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2