MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

E-kološko kolovratenje

V decembru načrtujemo tudi izvajanje projekta E-kološko kolovratenje.

S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo v MC Idrija znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). Nova storitev bo namenjena splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Idrija z okolico je umeščena v predalpski svet, za katerega je značilna poseljenost po težje dostopnem hribovju. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti, zato je kot tak idealna rešitev za enodnevne izlete iz mesta na hribovito podeželje in nazaj.

Cilji in rezultati projekta:

• Razviti novo celostno turistično storitev s poudarkom na trajnostni in ekološko naravnani dejavnosti in ozaveščanjem o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine: v sodelovanju s partnerji bomo razvili tri trase, ki bodo vključevale pet enot naravne in kulturne dediščine, podrobno predstavljene v tiskani brošuri.
• V aktivnosti operacije vključiti splošno javnost predvsem pa predstavnike iz ranljivih skupin: mlade, ki jih zanima razvoj zelenega turizma in starejše osebe nad 65. let, ki jim električna kolesa omogočijo alternativo za obisk težje dostopnih naselij.
• Izvajati aktivnosti, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju novih delovnih mest: izvesti izobraževanje s predstavitvijo že obstoječega modela izposoje električnih koles na podeželju in omogočiti individualno svetovanje na temo registracije dejavnosti lokalnim ponudnikom.
• Ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja raznovrstne dediščine območja: štiri predstavitve projekta na večjih javnih prireditvah v Idriji, podkrepljene s spletno promocijo preko spletne strani Hostla Idrija in socialnih omrežij o odgovorni uporabi električnih koles v naravi in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vključenih enot kulturne in naravne dediščine.
• Aktivnosti izvajati v naseljih z vključevanjem lokalnih ponudnikov turističnih storitev: aktivnosti operacije bodo vključevale pet naselij, kjer bodo udeleženci pilotne izvedbe prišli v stik z tržno ponudbo podeželja, lokalni ponudniki pa bodo pri tem dobili povratne informacije o možnostih trženja lastnih izdelkov.

 

Aktivnosti projekta:

A1: PRIPRAVA PLANA DELA IN NAKUP OPREME: December 2019 – Maj 2020
• Oblikovanje delovne skupine in ocena trenutnega ocena stanja
• Priprava in načrtovanje aktivnosti
• Priprava vsebin za brošuro
• Nakup koles in opreme
• Predstavitev projekta javnosti (1)

A2: PILOTNA IZVEDBA: Junij 2020 – Oktober 2020
• Izvedba testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov (9 tur, 9 delavnic skozi 5 naselij)
• Izobraževanje na temo električnega kolesarstva in trženja (1)
• Predstavitev projekta javnosti na javnih prireditvah (3)

A3: EVALVACIJA PILOTNE IZVEDBE IN NADGRADNJA PONUDBE: November 2020 – Maj 2021
• Izvedba evalvacije operacije
• Zapis smernic za nadaljnji razvoj (1)

A4: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROJEKTA: Januar 2021 – Maj 2021
• Tiskanje brošure v slovenskem in tujem jeziku (1)
• Spletna promocija na socialnih omrežjih (10 objav)
• Spletna brošura na strani Hostla Idrija (1)

A5: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA: December 2019 – Maj 2021
• Projektno in finančno vodenje operacije

Partnerji v projektu:

 Logo e kolo

 

Trajanje projekta: December 2019 — maj 2021

Vrednost operacije:  37.114,29 EUR

Logoti LAS

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Zveza društev Mladinski center Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

Pirh II.

V letu 2020 načrtujemo tudi sodelovanje v projektu Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II).

V Občini Idrija je zaščitenih 7 rudarskih hiš, 8 stanovanjskih blokov, celovita rudarska ulica na Rudarski ulici ter mestno središče. Poleg individualno zaščitenih je ohranjenih ter v različnih stanjih vzdrževanih okrog 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so v dobršni meri predelani in dograjeni, s čimer so lastniki izboljšali sicer bivanjske razmere, s tem pa premična in nesnovna dediščina (stavbarstvo, veščine gradnje objektov, stanovanjska/bivalna kultura, gojenje vrtnin, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje ter literarna ustvarjalnost) izginja in je vedno manj prisotna v zavesti lastnikov, lokalnega prebivalstva in turistov.

V sodelovanju z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji želimo predlagano operacijo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine.

Rezultati projekta:
Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
Oblikovali in izvajali turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
Izdali 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
Pripravili krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
Vzpostavili »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
Izvajali arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Cilji projekta:
Popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja
Vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije
Spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom
Vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine
Promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije
Dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti
Povezati deležnike na področju rudarskih hiš

Aktivnosti projekta:
A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. Stoletja
A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš
A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste
A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši
A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4
A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine
A7: Komuniciranje in informiranje
A8: Vodenje in koordinacija projekta

Partnerji v projektu:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2