MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

STAVBA NA MESTNEM TRGU 1

torek, 30 oktober 2018 11:05
STAVBA NA MESTNEM TRGU 1 (Vir: Geago)

Poznaš ogromno stavbo ki s svojim pročeljem krasi mestni trg? Veš kaj vse se dogaja v njej? Tako je, to je stavba Občine Idrija. Pa si se kdaj vprašal zakaj imamo občine v Sloveniji oz. kako sploh delujejo? Naj to na hitro razložim. Vsaka občina ima tri glavne organe, to so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Naloge vse treh organov se razlikujejo, vsi trije pa so pomembni za dobro delovanje občine.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah. V Idriji ga sestavlja 21 članov. Svet se sestaja na sejah, ki jih skliče in vodi župan. Seje občinskega sveta so javne. Na njih se sprejema odloke in druge občinskega akte, prostorski plan, občinski proračun, ustanavlja komisije in odbore ter nadzoruje njihovo delo in ostale pomembne stvari. Pri administrativnih in strokovnih zadevah svetu pomaga tudi občinska uprava.

Župan predstavlja in zastopa občino, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, vodi in nadzoruje delo občinske uprave, predlaga občinski proračun, odloča o premoženju občine in skrbi za ostale zadeve, ki mu jih nalaga statut občine. Njegov mandat traja štiri leta.

Nadzorni odbor nadzira razpolaganje s premoženjem občine in pregleduje porabo finančnih sredstev občine. Sestavljen je iz petih članov, katere imenuje občinski svet, sami pa nato izvolijo predsednika. Nadzorni odbor lahko ob ugotovitvi nepravilnosti o tem poroča javnosti.

Za doseganje vseh ciljev občine pa poznamo tudi občinsko upravo. Ta je sestavljena iz občinskih služb, ki pokrivajo različna področja dela občine (npr. splošne zadeve, infrastruktura, investicije, …). Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki odgovarja županu.

Občina je samo ena od oblik lokalne samouprave, poznamo pa tudi manjše. Primer bi bil krajevne skupnosti. To so posamezni deli občine, ki se navadno nanašajo na en večji kraj ali pa nekaj manjših in so ustanovljene z namenom zadovoljevanja potreb lokalnih prebivalcev.  Skrbijo predvsem za pospeševanje kulturnih in društvenih dejavnosti v kraju, dajejo mnenja k rabi prostora v svojem kraju in upravljajo s svojim premoženjem. Občina lahko na krajevne skupnosti prenese tudi vodenje investicij.

Proračun je letni načrt prihodkov in odhodkov, ki ga s posebnim odlokom potrdi občinski svet, za njegovo izvajanje pa skrbi župan. Občine pridobiva denar za svoje delovanje predvsem iz lastnih virov (npr. koncesije), davkov (npr. igre na srečo), taks (npr. turistična taksa), pristojbin in drugih dajatev. Večji del odhodkov pobere šolstvo, promet in prometna infrastruktura, zdravstveno varstvo, zaščita in razni intervencijski programi, spodbujanje gospodarstva, ter kultura, šport in podpiranje nevladnih organizacij.

Po spoznanju glavnih akterjev, ki skrbijo za dogajanje v lokalni samoupravi vidimo, da so naloge občine predvsem:

 1. urejanje lokalnih zadev javnega pomena,
 2. upravljanje občinskega premoženja,
 3. izboljševanje pogojev za gospodarski razvoj,
 4. ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
 5. skrb za občinske javne službe,
 6. zagotavljanje izobraževanja, zdravstvenega varstva in predšolske vzgoje otrok,
 7. skrb za socialno varstvo prebivalcev,
 8. pospeševanje delovanja kulturnih, društvenih in športnih aktivnosti,
 9. skrb za varovanje okolja,
 10. upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo,
 11. skrbi za varnost občanov (požarno, naravne nesreče itd.)

 

gaaya

Izvajanje dejavnosti sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa Območje Alp ter Občina Idrija v okviru projekta GaYA – Odločanje in mladi v Alpah.