MCI: T: +386 51 231 049  |  E: info@mcidrija.si    HOSTEL: T: +386 40 808 022  |  E: hostel@mcidrija.si

Središče mladih: vsebinski in arhitekturni razvoj

torek, 22 december 2020 11:02
Središče mladih: vsebinski in arhitekturni razvoj Foto: Jošt Rovtar

"Kot največja mladinska organizacija v občini Idrija nudimo prostor za spodbujanje idej. Izvajamo in podpiramo dejavnosti, s katerimi stremimo k izboljšanju položaja mladih in omogočamo razvoj potencialov v lokalnem okolju," se glasi poslanstvo Mladinskega centra Idrija, ki predvideva, da je mladim treba dati prostor: tako prostor v fizičnem smislu kot prostor pri odločanju ter prostor za razvijanje in uresničitev idej.

 

Koraki v pravo smer

Prvič smo mladi svoj prostor v delu današnje stavbe dobili leta 2012, štiri leta po javno artikulirani potrebi po avtonomnih mladinskih prostorih, od takrat pa smo v Zvezi društev Mladinski center Idrija ter treh največjih mladinskih društvih (Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija in Klub idrijskih študentov) poskrbeli, da hiša živi ter da v njej izvajamo ter stalno razvijamo program za lokalne in tuje mlade ter omogočamo raznolikim organizacijam tudi uporabo teh prostorov. Leta 2018 se je zgodila še ena prelomna točka, v kateri je Mladinski center Idrija prevzel v uporabo dodatne prostore v objektu, vključno s Hostlom Idrija.

Pomemen del velikih fizičnih premikov v stavbi se je zgodil po zaslugi prostovoljcev - najprej ekipe lokalnih, ki je leta 2013 omogočila odprtje skupnih prostorov in leta 2018 pomagala ob prevzemu upravljanja celotne stavbe, nato pa še mednarodne ekipe prostovoljcev, ki je leta 2019 poskrbela za oživitev hiše po prevzemu vodenja hostla. Te izkušnje dokazujejo, da smo mladi iniciativni, znamo stopiti skupaj za skupno in splošno dobro lokalne skupnosti ter da se ob tem tudi sami veliko naučimo.

 

Objekt, v katerem deluje Mladinski center Idrija

Mladinski center Idrija deluje v stavbi nekdanjega Centra za izobraževanje in uposabljanje Nikolaja Pirnata, ki je v lasti Občine Idrija. V stavbi se poleg pisarn, učilnic in večnamenskih prostorov MCI nahajajo pisarne društev (taborniki Rodu srebrnih krtov in Klub idrijskih študentov), Hostel Idrija, večnamenska terasa, posebni program vzgoje in izobraževanja OŠ Idrija, dnevni center za otroke in mladostnike pod okriljem CSD Idrija, ter še do pred kratkim  tudi samski dom.

Stavba se nahaja na Ulici IX. korpusa 17, sedem minut hoje navkreber z osrednjega trga v Idriji. Parcela, na kateri se nahaja, meri 3.653 kvadratnih metrov, uporabne površine, ki si jo delijo prej omenjene organizacije, pa je 2.640 kvadratnih metrov. Celoten objekt, dograjen leta 1949 ter večkrat adaptiran in dozidan, je v precej slabem stanju, predvsem energetsko pomeni veliko obremenitev za občinski proračun in za uporabnike, zato je celovita prenova nujno potrebna.

 

Shema prihodnosti

Kadar pogledamo v preteklost in preučimo sedanjost, nas misli seveda ponesejo tudi v prihodnost. Zato smo artikulirali predloge vsebinskih in arhitekturnih rešitev za razvoj središče mladih ter na podlagi tega oblikovali shemo prihodnosti.

2_aksa-page-001.jpg

 

STANOVANJA

                                   

SKUPNI PROSTOR

- 1.000 m2 bivalne površine

 

- nadgrajevanje stalnega programa

- 9–13 stanovanj različnih tipologij

 

- organizacija privlačnih, prepoznavnih in kakovostnih lokalnih dogodkov

- 20–30 stanovalcev

 

- prostor za nagovarjanje aktualnih družbenih problematik

- inovativne prakse reševanja stanovanjskega vprašanja mladih

 

- krepitev prostovoljstva, neformalnega učenja in aktivnega državljanstva

- sobivanje kot krepitev trajnostno naravnane in družbeno odgovorne skupnosti

 

- prakse deljenja in souporabe tudi v širši skupnosti: knjižnica reči, uporaba skupnih prostorov

- vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva (npr. sodelovanje Občine Idrija, Republiškega stanovanjskega sklada) ali druge alternativne oblike financiranja                             

                 

- zagotavljanje infrastrukture lokalnim društvom za izvajanje dejavnosti

- souporaba prostorov: kuhinja, večnamenski prostor, pralnica, delavnica, soba za goste, kolesarnica, terasa, vrt

 

- ohranjanje obstoječih delovnih mest (programsko osebje)

- aktivno vključevanje in spodbujanje angažiranosti stanovalcev v program

 

- nadgradnja informacijskega središča

- vzpostavljeno delovno mesto za koordinatorja (upravnik/skupnostni delavec)

 

- redno pridobivanje sredstev in omogočanje stabilnejših zaposlitev

- ohranjanje obstoječih delovnih mest (vzdrževalno osebje)

 

- letno več kot 500 aktivnih mladih, vključenih v različne dejavnosti

   

- več kot 300 letnih vsebin na področju neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, mednarodnih priložnosti, športa, glasbe, umetnosti, kulture, zabave, informiranja, obveščanja, soustvarjanja vsebin MCI, participacije pri razvijanju lokalnih politik za mlade in drugih pobud mladih

     

HOSTEL

 

TERASA, VRT, PARK

- razvoj mladinskega turizma in turističnih produktov

 

- širitev gostinske ponudbe v kraju (Mala terasa)

- razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma

 

- ustvarjanje novih delovnih mest (gostinsko osebje)

- prispevanje k razvoju Idrije kot zanimive turistične destinacije

 

- souporaba in skupna skrb za okolico in domače živali: skupni vrt,korita, park, igrala, kurnik, koza, maček

- omogočanje mednarodnih (prostovoljskih) priložnosti

 

- prenova otroškega igrišča

- recepcija hostla kot del informacijskega središča

   

 

Kako torej naprej?

Predstavljena shema prihodnosti razvoja projekta širokopotezno zastavi spremembe tako v prostorski in stanovanjski kot tudi v mladinski politiki. S tem poudari, da sta prostor in posledično njegova raba neločljivo povezana z (mladinskim) razvojem. Mladi potrebujejo fizični prostor za svoje delovanje, hkrati pa tudi prostor v političnih procesih, preko katerih opozarjajo nase, na svoje delovanje, svoj pomen in svoj obstoj.

Kot predstavljeno v retrospektivi, smo mladi v Idriji pridobili fizični prostor. Prav tako že sama odločitev Občine Idrija (kot lastnice objekta), da nam v uporabo ponudi celotno stavbo, nakazuje podelitev širokega prostora: tako fizičnega kot prostora za udejanjanje. Podpora Občine in drugih nam omogoča, da svoj prostor širimo naprej, v dobro celotne lokalne skupnosti. Zavedamo se, da je sam prostor predispozicija za krepitev socialnega kapitala in kakovosti življenja. Ne pozabljamo niti na pomen skupnostnih prostorov, ki so podlaga za razvoj skupnosti in participacijo. Trdimo in trudimo se, da je javni prostor dostopen in vzdrževan, program pa raznolik in vključujoč.

Preko zgodbe razvoja mladinskega dela v Idriji smo predstavili, da se lahko doseže marsikaj, z izjavami zunanjih opazovalcev pa še dodatno dokazali, da je temu res tako. S predstavitvijo nove sheme prihodnosti in nadaljnje vizije nakazujemo, da se še nočemo ustaviti in da še vedno stremimo k trajnemu razvoju.

Največjo težavo slednjemu predstavlja dotrajanost hiše v celoti. Stavbo bi bilo treba prenoviti in energetsko sanirati, urediti dostope in povezave, prenoviti vse napeljave, zamenjati okna in fasado. Hkrati bi bilo v prostorih, kjer je včasih deloval samski dom, smiselno urediti stanovanja za mlade in mlade družine. Zavedamo se, da so to velike investicije oziroma spremembe, prav te pa predstavljajo dolgoročne cilje naše vizije. Slednji bi imeli največje in najdolgotrajnejše učinke na mlade in celotno lokalno skupnost. Z njimi bi poenostavili stanovanjsko problematiko 20–30 mladim, saj bi ponudili 9–13 stanovanj in dolgoročno vplivali na kakovost življenja v občini. Hkrati bi s tem tudi odpirali pot inovativnim praksam reševanja stanovanjskega vprašanja mladih, s katero se denimo že nekaj let preko Zadrugatorja ukvarjajo tudi v Ljubljani. S spremembo namembnosti stavbe bi tako spodbujali sobivanje, souporabo in aktivno vključevanje v druge aktivnosti v stavbi, poskrbeli pa bi tudi za vzpostavljeno novo delovno mesto in ohranjanje obstoječih delovnih mest. Rešitev bi tako imela širši vpliv na raznolika področja življenja od bivanja in zaposlovanja do aktivnega vključevanja v prostem času.

Hkrati ne smemo zanemariti kratkoročnih in srednjeročnih ciljev, ki jih lahko v prihajajočih letih dosežemo že z malo truda in vložka. Če današnje stanje primerjamo s situacijo izpred petih letih, lahko vidimo, da smo nadgradili program dogodkov, da smo prenovili 1.280 kvadratnih metrov stavbe, da smo povečali število in raznolikost delovnih mest, da smo razvili novo ponudbo (npr. hostel, oddaja prostorov raznolikim društvom). Prav zaradi tega, kar nam je uspelo doseči v zadnjih petih letih, optimistično zremo naprej in verjamemo, da lahko v naslednjem petletju ohranimo in premaknemo še marsikaj. Tako že sedaj stremimo k nadgrajevanju programa, zagotavljanju prostora za nagovarjanje aktualnih družbenih problematik ter razvoju prostovoljstva in neformalnega učenja. V naslednjih petih letih lahko v obstoječe prostore vključimo še do pet novih društev, ohranimo delovna mesta in jih z uspešnim delovanjem hostla tudi dodatno razširimo, nadgradimo informacijsko središče, razvijamo mladinski turizem, dvignemo zasedenost hostla na 25–30 % (4.200–5.000 nočitev letno), razširimo gostinsko ponudbo na terasi, zagovarjamo prenovo otroškega igrišča. Za doseganje dolgoročnih ciljev se lahko posameznih korakov lotimo že danes. Tako bi bilo na primer za projekt sanacije tako velikega objekta najprej treba pripraviti novo arhitekturno in energetsko zasnovo prenove, oceno stroškov investicije ter nato sodelovati s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in pridobiti sredstva EU oz. sredstva z drugih razpisov. Hkrati bi si želeli, da bi Občina Idrija poiskala rešitev za energetsko sanacijo stavbe v naslednjih dveh do treh letih, saj je stavbo v letu 2019 že prepoznala kot objekt, potreben prenove, in je bil zasebni partner tudi že zainteresiran za prenovo. Prenova bo namreč nujna podlaga za vse nadaljnje širokopotezne cilje, povezane z razvojem stavbe.

Ne glede na daljnosežnost idej je naš krovni cilj, da Občina s podporo mladim zagotavlja, da so ti vpeti v lokalno javno življenje, se povezujejo in soodločajo ter so posledično motivirani, da ostanejo v kraju. Sami načrtujemo, da bo naša prisotnost tu še dolga in odmevna.

 
 
Besedilo je bilo povzeto po članku iz revije TBI, ki ga najdete v priponki spodaj pri rubriki Datoteke za prenos oziroma v galeriji.
 
Vizualizacija: Katja Martinčič
 
Predlog prenove so v sodelovanju pripravile Katja Martinčič, Občina Idrija; Tina Mervic, Pedagoški inštitut, nekdanja vodja projektov v MCI (tudi namestnica vodje MCI) ter Helena Ločniškar, strokovna sodelavka za mladinsko delo v MCI.
Katja Martinčič je arhitektka, zaposlena na projektu Trajnostni pristop k urejanju stanovanjske problematike mladih, pridobljenem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v Sloveniji v letih 2019 in 2020.
Helena Ločniškar je zaposlena na projektu Povezovanje = trajnost, pridobljenem na Javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.
 logotipi.png
 

PRP LEADER EU SLO barvni 1 2